Juridisk expertis & rådgivning
gällande arvsrätt

Arvskifte - Testamente - Enskilt förordnande

Juridisk expertis & rådgivning
gällande arvsrätt

Arvskifte - Testamente - Enskilt förordnande

Vi hjälper dig med arvsrätt och andra familjerättsliga frågor

Välkommen till advokatfirman Salmi & Partners. Våra advokater och jurister arbetar med alla slags frågor som rör arv, arvskiften, laglotter och upprättande av testamenten. Vi kan agera juridiskt ombud vid en eventuell domstolstvist som rör arv.

Kontakta oss på 08-673 51 80 eller via kontaktformuläret för rådgivning.

Rätten till arv

Rätten till arv är ett område inom juridiken som dras med många missförstånd. Frågor kring hur ett arv ska delas upp skapar ofta konflikter i familjer när någon avlider. Många missförstånd kring vem som har rätt till kvarlåtenskapen efter att någon avlidit har sin bakgrund i populärkulturen. Det är exempelvis vanligt att tro att ett testamente skrivet av den avlidne helt står över den ordning som avgörs av släktskapet, men så är det inte i Sverige. I Sverige finns det lagar som går tillbaka ända till medeltiden som reglerar vem det är som har rätt till en viss del av ett arv, oavsett om det finns ett testamente eller inte.

familj

Viktigt att förstå svensk arvsrätt

Det är viktigt att man förstår hur den svenska arvsrätten fungerar för att inte drabbas av problem. Ett typiskt exempel är sambor som inte har några gemensamma barn. Om inte annat har nedtecknats har vanligen inte en sådan sambo rätt att ärva, även om man har levt länge tillsammans i ett fast förhållande. Därför är det viktigt att nedteckna vad som ska gälla om en av parterna i förhållandet skulle avlida, annars kan det leda till att den överlevande partnern måste lämna den gemensamma bostaden eller köpa ut arvtagarna, vilket kan bli mycket kostsamt.

Dock så vill vi tillägga att även med ett testamente så har sambon endast rätt till hälften av den andel som den avlidne har ägt tidigare om han eller hon väljer att testamentera sin del av exempelvis bostaden och dess bohag till sambon såvida barnen inte gör ett arvsavstående.

Även om du kommer väl överens med andra familjemedlemmar till vardags så uppstår det tyvärr många konflikter när någon väl har avlidit. Det handlar inte alltid om girighet utan snarare om starka känslor och att man har känslomässiga band till vissa ägodelar som man inte vill mista. Det är just av den anledningen som det finns tydliga lagtexter kring vad det är som gäller. Lagen hjälper familjen och de närstående att undvika kraftiga slitningar och konflikter så att processen kan hållas saklig när man befinner sig i sorg.

Läs mer om svensk arvsrätt

På de följande sidorna kan du läsa mer om hur den svenska arvsrätten fungerar, i vilken ordning de olika släktingarna har rätt att ärva samt hur du kan gå tillväga om du behöver hjälp med att genomföra ett arvskifte eller en bodelning.

Artiklar om arvsrätt

I vår artikelsektion hittar du fördjupande information om arvsrätt. Hela artikelarkivet finns här.

Det ingår i en arvslott / laglott

12 okt 2021

Alla som har varit med om ett arvskifte, det vill säga – det som händer när ett arv ska delas – vet att man delar arvet mellan sig enligt arvslott och laglott. Men vad innebär det? För alla dem som berörs är det viktigt att veta vad en arvslott innebär och hur man tillämpar den [...]


Vilken rätt har halvsyskon till ett arv?

11 aug 2021

Oavsett om man är halvsyskon, eller helsyskon, så ärver alltid barn, vilka ju är bröstarvingar, sina föräldrar. Men tidpunkten man ärver är däremot lite olika. Särkullbarnet (halvsyskon) ärver alltid sin förälder när denne avlidit. De gemensamma barnen får avvakta till dess att den andra föräldern avlidit, varvid de ärver den sist avlidne samt har ett [...]


Hur hög är arvsskatten?

11 maj 2021

Följande skatter har avskaffats i Sverige 1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004. 2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige. 3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, [...]


Besittningsrätt för sambos i kollektiv - vad gäller?

25 mar 2021

Besittningsrätt är ett skydd för hyresgäster gentemot en hyresvärd. Har en hyresgäst en besittningsrätt - eller ett besittningsskydd - så har man rätten att få sitt hyresavtal förlängt i händelse av att hyresvärden skulle säga upp avtalet eller begära att man som hyresgäst ska flytta ut. Förenklat så är besittningsrätt översatt till rätten att få [...]


Vilken skillnad är det mellan testamente och arvsrätt?

10 feb 2021

Testamente, arvsordning och bröstarvingar Hur ärver vi av varandra, och vad är egentligen skillnaden mellan ett testamente och det som lagen säger att man som arvinge ska få? Kan någon testamentera bort hela sitt arv? Svaret är att det kan man inte, i Sverige åtminstone. Här gäller att den som är bröstarvinge alltid har rätt [...]


Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

24 nov 2020

En arvslott är den andel av kvarlåtenskapen som bröstarvingarna har rätt till att ärva. Alltså allt det som den avlidne har ägt. Säg att man ensam är arvinge till en avliden person. Har man då inte haft några syskon, och den avlidnas make, maka eller sambo har dött. Då utgörs arvslotten av allt det som [...]


Vita arkivet – vad är det?

12 okt 2020

Det vita arkivet underlättar efterarbetet. I samband med att en närstående avlider så finns det mycket att ta tag i. Utöver allt praktiskt - ta hand om dödsboet, informera om dödsfallet, avsluta medlemskap, säga upp abonnemang, stoppa automatiska överföringar och så vidare - så finns det även andra detaljer som bör ombesörjas. Inte minst gäller [...]


Om bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig juridisk handling som man upprättar efter ett dödsfall. I bouppteckning anger man vilka som är den avlidnes dödsbodelägare samt eventuella testamentstagare om det har funnits ett testamente. Den avlidnes samtliga skulder och tillgångar beskrivs i bouppteckningen.

En bouppteckning skall upprättas inom tre månader efter att ett dödsfall har skett och inom fyra månader efter att det har registrerats hos Skatteverket.

Salmi & Partners hjälper dig med att upprätta bouppteckningen och hjälper dig hela vägen fram till att den har registrerats hos Skatteverket. Vi på Salmi & Partners, vet att det kan vara komplicerat att få en fullständig inblick över en avliden persons ekonomi och ägodelar. Därför är det viktigt att anlita en erfaren jurist som känner till i vilka register man behöver titta.

Om arvskifte

Vid ett arvskifte är det viktigt att känna till hur man värderar vissa tillgångar, som exempelvis fastigheter, fordon, konstverk eller äldre möbler och antikviteter med högt värde. Då det inte enbart handlar om pengar utan ofta om tillgångar som arvtagarna har känslomässiga kopplingar till behövs det ofta professionell hjälp med att se till att samtliga arvtagare både får ut det kapitalvärde som de har rätt till och samtidigt får rätt till en andel ägodelar som de känner betyder något speciellt just för dem. 

Ett vanligt scenario är att efterlevande barn kan råka i stark konflikt kring föräldrahemmet och vem som har rätt till det. I vissa fall lyckas man lösa konflikten genom ett delägande av fastigheten, i andra fall väljer något av syskonen att köpa ut de andra och vissa gånger kan man helt enkelt inte komma överens alls. Då måste fastigheten säljas så att var och en får ut det kapital man har rätt till.

Ett arvskifte rör ibland upp mycket känslor bland de inblandade, men det är bra att komma ihåg att det är nödvändigt att komma fram till en överenskommelse som är bra för alla inblandade parter. Om ni misstänker att det kan uppstå problem efter att någon avlider kan det vara bra att samtala med exempelvis med den som snart kan avlida medan de ännu är i livet om hur de anser att arvet ska skiftas. Det är då möjligt att upprätta ett testamente som kan ge vägledning kring vem som har rätt till vad, efter att de avlider.

Vi upprättar ett juridiskt bindande testamente

Salmi & Partners kan hjälpa dig att upprätta ett juridiskt bindande testamente och se till att alla formaliteter följs så att det inte kan ifrågasättas i efterhand. Vi kan även bistå med tolkning av existerande testamenten och bistå som juridiska ombud i domstolstvister som gäller testamenten.

Svensk arvsrätt

I svensk arvsrätt är det följande ordning som gäller:

Makar ärver varandra med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt är ett juridiskt begrepp som betyder att den egendom man ärver efter ett dödsfall ger arvtagaren rätt att göra vad han eller hon vill med den ärvda egendomen, det vill säga sälja den, byta bort den eller ge bort den som en gåva om så önskas.

Om ena parten i ett gift par bestämmer sig för att ge bort det gemensamma huset har alltså de gemensamma barnen ingen rätt att kräva sin kvarlevande förälder på ersättning utan de får helt enkelt vänta på att få ut sin del av arvet till efter det att den andre föräldern har avlidit. Ett undantag finns dock och det är om den avlidne har särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare äktenskap eller utom äktenskapet. Dessa har rätt att få ut sin arvslott direkt och det är halva arvet. Arvslotten är den andel av ett arv som man har rätt till.

Om den avlidne är ogift eller frånskild är det de egna barnen som står närmast i tur för att få rätt till arvet. Om den avlidne har testamenterat  sitt arv till någon annan, har barnen ändå alltid rätt till sin arvslott, som är hälften av arvet.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler