Muntligt löfte vid arv - detta gäller

I samband med att en person avlider tillämpas arvsrätten så de efterlevande ska ärva i rätt ordning. Vad gäller om någon fått ett muntligt löfte om arv?

Arvsrätten ger tydliga besked om vilka som ska ärva, hur stor del av arvet som respektive släkting ska ta del av samt i vilken ordning. Trots detta så kan problem uppkomma i samband med att ett arv ska fördelas.

Det senare har två logiska orsaker: för det första så innebär ett dödsfall att stora känslor kommer fram - det kan vara svårt att tänka rationellt och logiskt om en nära släkting och familjemedlem avlidit. En annan orsak till tvister och konflikter ligger i att det kan komma att handla om stora tillgångar som ska fördelas. Konflikter om pengar, fastigheter och resurser tenderar ofta att uppkomma och att de gör det i samband med arv är inget undantag. Arvsrätten ger tydliga besked och för att säkerställa att allt följer lagen så kan även en bodelningsman anlitas.

En detalj kan emellertid påverka och - till viss del - stå över den givna arvsrätten. Detta i form av ett testamente. Ett skrivet testamente kan sätta arvsrätten ur spel då ett sådant visar vilka önskemål den avlidne haft. Ett sådant kan exempelvis innebära att den avlidnes sambo ges rätten att ärva egendom, föremål och pengar - något som annars inte skulle varit möjligt i samma utsträckning. Detta då sambos - till skillnad mot äkta makar - inte ärver varandra. Till protokollet ska föras att bröstarvingar exkluderas från önskemål ur skrivna testamenten: en bröstarvinge har alltid rätt att ärva och kan aldrig göras arvslös.

Nödtestamente - två vittnen ska närvara

Muntliga testamenten då? Vad händer om en avliden person muntligt har lovat en person att ta del av ett arv - exempelvis i form av en bil? Huvudregeln är att testamenten ska möta ett visst formkrav för att vara giltigt. Det innebär att testamentet i fråga ska vara skriftligt och att det ska vara signerat av den avlidne samt av två stycken vittnen.

Det finns emellertid vissa undantag. Har den avlidne exempelvis avlidit som en följd av en sjukdom som förhindrat hen från att skriva ett testamente så kan ett så kallat nödtestamente upprättas. Det innebär att kvarlåtenskapen ska fördelas muntligt. Även här finns det krav. För att ett muntligt testamente - ett nödtestamente - ska anses som giltigt så måste den avlidnes önskemål bevittnas av minst två stycken, samtidigt, närvarande vittnen.

Det är relativt svårt att påvisa att det de facto handlar om ett nödtestamente. I en eventuell domstol så bedöms alla fall unikt och där alla olika aspekter bedöms innan ett beslut kan fattas. Det man tar hänsyn till är den avlidnes fysiska och psykiska skick innan bortgången. Fanns det verkligen ingen möjlighet att upprätta ett formenligt testamente?

En detalj som det ofta finns tydliga krav på gäller vittnen. Det är också en självklarhet. Om inte så skulle säkerligen konflikter uppkomma i många bodelningar efter en avliden. Vem som helst skulle potentiellt kunna hävda att den avlidne avgivit löften om pengar, föremål och fastigheter. Vittnen är ett måste om ett muntligt löfte och ett nödtestamente ska bedömas som giltigt.

Relaterade artiklar

Hur hög är arvsskatten?

Viktiga ord och termer vid arv

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler
29 Jun 2020